भारतीय दंड संहिता १८६० | The Indian Penal Code 1860

कलम १ :
कायद्याचे नाव आणि व्याप्ती.
कलम २ :
भारतात केलेल्या अपराधाकरिता शिक्षा.
कलम ३ :
भारताबाहेर केलेले अपराध.
कलम ४ :
परकीय क्षेत्रातील गुन्ह्यास भारतीय दंड संहिता लागू असणे.
कलम ५ :
ठराविक कायद्यावर दंड संहितेचा परिणाम होणार नाही.
कलम ६ :
संहितेतील व्याख्या अपवाद लक्षात घेऊन वाचणे.
कलम ७ :
एकदा स्पष्टीकरण केलेल्या शब्दप्रयोगाचा अर्थ.
कलम ८ :
लिंग.
कलम ९ :
वचन.
कलम १० :
पुरुष स्त्री.
कलम ११ :
व्यक्ती इसम.
कलम १२ :
जनता.
कलम १३ :
राणी.
कलम १४ :
शासनाचा सेवक.
कलम १५ :
ब्रिटिश इंडिया.
कलम १६ :
भारत सरकार.
कलम १७ :
शासन.
कलम १८ :
भारत.
कलम १९ :
न्यायाधीश.
कलम २० :
न्यायालय.
कलम २१ :
लोकसेवक.
कलम २२ :
जंगम मालमत्ता.
कलम २३ :
गैरलाभ गैरहानी.
कलम २४ :
अप्रामाणिकपणे.
कलम २५ :
कपटीपणाने.
कलम २६ :
समजण्यास कारण.
कलम २७ :
पत्नी कारकून किंवा चाकराच्या ताब्यातील मालमत्ता.
कलम २८ :
नकलीकरण.
कलम २९ :
दस्तऐवज.
कलम २९ अ :
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख.
कलम ३० :
मूल्यवान रोखा.
कलम ३१ :
मृत्युपत्र.
कलम ३२ :
कृती.
कलम ३३ :
कृती अकृती.
कलम ३४ :
समान उद्देश साध्य करण्याकरिता अधिक व्यक्तीनी केलेल्या कृती.
कलम ३५ :
जेव्हा अशी कृती गुन्हेगारी जाणिवेने केली जाते तेव्हा.
कलम ३६ :
अंशत कृतीद्वारें आणि अंशत अकृतीद्वारे घडवून आणलेला परिणाम.
कलम ३७ :
अपराधास घटकभूत असलेल्या निरनिराळ्या कृतीपैकी एक कृती करून सहकार्य.
कलम ३८ :
गुन्हेगारी कृतीत संबधित इसम निरनिराळळ्या अपराधांबद्दल दोषी असू शकतील.
कलम ३९ :
इच्छापूर्वक.
कलम ४০ :
अपराध.
कलम ४१ :
विशेष कायदा.
कलम ४२ :
स्थानिक कायदा.
कलम ४३ :
अवैध.
कलम ४४ :
क्षती नुकसान.
कलम ४५ :
जीवित.
कलम ४६ :
मृत्यू
.
कलम ४७ :
प्राणी.
कलम ४८ :
जलयान.
कलम ४९ :
वर्ष महिना.
कलम ५० :
कलम.
कलम ५१ :
शपथ.
कलम ५२ :
सद्भाव.
कलम ५२ अ :
असरा देणे.
कलम ५३ :
शिक्षा.
कलम ५३ अ :
काळे पाणी या निर्देशाचा अर्थ लावणे.
कलम ५४ :
मृत्यूची शिक्षा सौम्य करणे.
कलम ५५ :
आजीव कारावासाची शिक्षा सौम्य करणे.
कलम ५५ अ :
योग्य ते शासन समुचित शासन.
कलम ५६ :
युरोपियन अमेरिकन यांची शिक्षा वगळणे.
कलम ५७ :
शिक्षेच्या मुदतीचे अंश.
कलम ५८ :
काळ्या पाण्याची शिक्षा वगैरे वगळणे.
कलम ५९ :
कारावासाऐवजी काळे पाणी वगळणे.
कलम ६० :
शिक्षा संपूर्णत किवा अंशत सश्रम किंवा साधी.
कलम ६१ :
मालमत्तेच्या जप्तीचा आदेश रद्द.
कलम ६२ :
मृत्यूची काळे पाणी शिक्षा मालमत्ता जप्ती रद्द.
कलम ६३ :
द्रव्यदंडाची रक्कम.
कलम ६४ :
द्रव्यदंड न भरल्यास कारावासाची शिक्षा.
कलम ६५ :
द्रव्यदंड न भरल्यास कारावासाची मर्यादा.
कलम ६६ :
द्रव्यदंड न भरल्यास कोणत्या वर्णनाचा कारावास.
कलम ६७ :
फक्त दंडाची शिक्षा असलेला अपराध तेव्हा जर दंड भरला नाही तर कारावास.
कलम ६८ :
द्रव्यदंड भरताच कारावास समाप्त होणे.
कलम ६९ :
द्रव्यदंडाचा प्रमाणशीर हिस्सा भरल्यास कारावासाची समाप्ती.
कलम ७০ :
सहा वर्षाच्या आत दंडवसुली मृत्यूमुळे मालमत्ता मुक्त नाही.
कलम ७१ :
अनेक अपराध मिळून बनलेल्या अपराधाबद्दलच्या शिक्षेची मर्यादा.
कलम ७२ :
अनेक अपराधांपैकी एकाबद्दल दोषी शंकास्पद शिक्षा.
कलम ७३ :
एकांत बंदिवास.
कलम ७४ :
एकांत बंदिवासाची मुदत.
कलम ७५ :
प्रकरण १२ किंवा १७ याखाली पूर्वी दोषसिद्धी असता वाढीव शिक्षा.
कलम ७६ :
कायद्याने बांधील परंतु चूकभुलीमुळे केलेले कृत्य.
कलम ७७ :
न्यायिक काम करत असता न्यायाधीशाची कृती.
कलम ७८ :
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाला धरून केलेली कृती.
कलम ७९ :
कायद्याचे समर्थन आहे परंतु वस्तुस्थितीच्या चूकभुलीमुळे केलेले कृत्य.
कलम ८० :
कोयदेशीर कृती करताना अपघात.
कलम ८१ :
गुन्हेंगारी उद्देश नसताना अन्य नुकसान होऊ नये म्हणून धोका पत्करून केलेले कृत्य.
कलम ८२ :
सात वर्ष वयाखालील बालकाची कृती.
कलम ८३ :
सात वर्षांवरील व.बारा वर्षाखालील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकाची कृती.
कलम ८४ :
मनोविकल व्यक्तीची कृती.
कलम ८५ :
स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध नशा चढविल्यामुळे निर्णय घेण्यास असमर्थता अशा व्यक्तीची कृती.
कलम ८६ :
ज्यामध्ये विशिष्ट्र उद्देश किंवा जाणीव आवश्यक असते असा अपराध नशा चढलेल्या व्यक्तीने केल्यास.
कलम ८७ :
जिच्यामुळे मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडून यावी असा उद्देश नसतो, संभव नसतो अशी संमतीने केलेली कृती.
कलम ८८ :
व्यक्तीच्या हितासाठी तिच्या संमतीने सद्धावपूर्वक केलेली कृती मात्र मृत्यू घडवून आणण्याचा उद्देश नसताना केलेली कृती.
कलम ८९ :
बालकाच्या किंवा भ्रमिष्ट व्यक्तीच्या हितासाठी पालकाने अगर पालकाच्या संमतीने सद्धावपूर्वक केलेली कृती.
कलम ९০ :
संमती भयापोटी गैरसमजापोटी भ्रमिष्टर व्यक्तीची बालकाची संमती.
कलम ९१ :
अपाय होणारे स्वतंत्र गुन्हे हे अपवाद होत.
कलम ९२ :
सद्धावपूर्वक व्यक्तीच्या हितासाठी संमतीशिवाय केलेली कृती.
कलम ९३ :
सद्धावपूर्वक केलेले निवेदन.
कलम ९४ :
धमक्यांद्वारे सक्ती करून कृती करावयास लावणे.
कलम ९५ :
अल्पसा अपाय करणारी कृती.
कलम ९६ :
खासगीरीत्या बचाव करण्याच्या ओघात केलेली कृती.
कलम ९७ :
शरीराचा व मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्यांचा हक्क.
कलम ९८ :
मनोविकल इत्यादी इसमांच्या कृतीपासून खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क.
कलम ९९ :
ज्यांच्यापासून खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क नाही त्या कृती.
कलम १०० :
शरीराचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क मृत्यू घडवून आणण्याइतपत केव्हा व्यापक असतो.
कलम १०१ :
मृत्यूखेरीज अन्य अपाय करण्याइतपत्त सदरचा अधिकार केव्हा व्यापक असतो.
कलम १०२ :
शरीराचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क सुरू होणे व चालू राहणे.
कलम १०३ :
मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क हा मृत्यू घडवून आणण्याइतपत केव्हा व्यापक असतो.
कलम १०४ :
असा हक्क मृत्यूखेरीज अन्य अपाय करण्याइतपत केव्हा व्यापक असतो.
कलम १०५ :
मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क सुरू होणे व चालू राहणे.
कलम १०६ :
प्राणघातक हल्ला होत असताना निरपराधी माणसाला अपाय होण्याचा धोका पत्करणे.
कलम १०७ :
एखाद्या कृतीची चिथावणी.
कलम १०८ :
चिथावणी देणारा.
कलम १०८ अ :
भारताबाहेरील अपराधांची भारतामध्ये चिथावणी देणे.
कलम १०९ :
चिथावणी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात जर अपराध केला असेल आणि स्वतंत्र शिक्षेची तरतूद नसेल तर शिक्षा कशी द्यावयाची.
कलम ११० :
चिथावणी ज्याला दिली आहे त्याने चिथावणी देणाऱ्यापेक्षा वेगळ्या उद्देशाने कृती केल्यास शिक्षा.
कलम १११ :
जेव्हा एका कृतीला चिथावणी देऊन निराळी कृती केली जाते तेव्हा चिथावणी देणाऱ्याची शिक्षेची जबाबदारी.
कलम ११२ :
चिथावणी दिलेल्या कृतीबद्दल आणि प्रत्यक्षात केलेल्या कतीबद्दल अशा दोन्ही अपराधांच्या एकत्रित शिक्षेबद्दल चिथावणी देणारा केव्हा जबाबदार असतो.
कलम ११३ :
चिथावणी देणाऱ्याच्या उद्देशापेक्षा वेगळाच परिणाम घडून घडलेल्या अपराधाबद्दल चिथावणी देणाच्याची जबाबदारी.
कलम ११४ :
अपराध घडताना चिथावणी देणारा हजर असणे.
कलम ११५ :
मृत्यूच्या किंवा आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधांची चिथावणी परंतु अपराध घडला नाही तर.
कलम ११६ :
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधांची चिथावणी देणे पण अपराध घडला नाही तर.
कलम ११७ :
जनतेकडून अगर दहापेक्षा जास्त व्यक्तीकडून अपराध घडून येण्याकरिता त्यांना चिथावणी देणे.
कलम ११८ :
मृत्यूच्या किंवा आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्याचा बेत लपविणे.
कलम ११९ :
ज्यास प्रतिबंध करणे हे आपले कर्तव्य आहे तो अपराध करण्याचा बेत लोकसेवकाने लपविणे.
कलम १२० :
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्याचा बेत लपविणे.
कलम १२० अ :
फोजदारी पात्र कट याची व्याख्या.
कलम १२० ब :
फोजदारी पात्र कटाबद्दल शिक्षा.
कलम १२१ :
भारत सरकारविरुद्ध युद्ध करणे किंवा प्रयत्न करणे चिथावणी देणे.
कलम १२१ अ :
कलम १२१ प्रमाणे शिक्षापात्र असे अपराध करण्याचा कट.
कलम १२२ :
भारत सरकारविरुद्ध युद्ध करण्याच्या उद्देशाने शस्त्रे इत्यादी गोळा करणे.
कलम १२३ :
युद्ध करण्याचा बेत ते सोपे व्हावे म्हणुन लपविणे.
कलम १२४ :
कायदेशीर अधिकार वापरणे अगर रोखण्याकरिता भाग पाडणे आणि त्या उद्देशाने राष्ट्रपती राज्यपाल इत्यादींवर हल्ला करणे.
कलम १२४ अ :
राजद्रोह प्रजाक्षोभ.
कलम १२५ :
भारत सरकारशी सलोख्याचे संबंध असलेल्या कोणत्याही आशियाई सत्तेविरुद्ध युद्ध पुकारणे.
कलम १२६ :
भारत सरकारशी शांततेचे संबंध असलेल्या कोणत्याही सत्तेच्या राज्यक्षेत्रात लूटमार करणे.
कलम १२७ :
कलम १२५ व १२६ मध्ये देशीविलेल्या युद्धात अगर लूटमारीत हस्तगत केलेली मिळकत स्वीकारणे.
कलम १२८ :
राज्यकैद्याला अगर युद्धकैद्याला पळून जाण्यास लोकसेवकाने इच्छापूर्वक मुभा देणे.
कलम १२९ :
लोकसेवकाने हयगयीने अशा कैद्याला पळून जाऊ देणे.
कलम १३० :
अशा कैद्याला पळून जाण्यास मदत करणे किंवा बेकायदेशीरपणे सोडविणे किंवा आसरा देणे.
कलम १३१ :
लष्करी बंडास चिथावणी देणे अथवा भूसैनिक नौसैनिक किंवा वायुसैनिक यांना त्यांच्या कर्तव्यापासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करणे.
कलम १३२ :
लष्करी बंडाची चिथावणी त्यामुळे बंड घडून आल्यास.
कलम १३३ :
भूसेनिकाला नौसैनिकाला किंवा वायुसैनिकाला त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आपले पदकार्य बजावत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यास चिथावणी देणे.
कलम १३४ :
हल्ला करण्याच्या चिथावणीचा परिणाम हल्ला घडून आल्यास.
कलम १३५ :
लष्करातील अधिकाऱ्यांना सेवकांना चाकरी सोडून पळून जाण्यास चिथावणी देणे.
कलम १३६ :
पळून आलेल्यास आसरा देणे.
कलम १३७ :
व्यापारी जहाजावर नौकाधिपतीच्या हयगयीमुळे पळालेला इसम लपून राहणे.
कलम १३८ :
भूसैनिकांच्या नौसैनिकांच्या किंवा वायुसैनिकांच्या शिरजोरीच्या कृतीस चिथावणी देणे.
कलम १३८ अ :
कलम रद्द केले आहे.
कलम १३९ :
विवक्षित कायद्यांना अधीन असलेल्या व्यक्ती.
कलम १४० :
भूसैनिक नौसैनिक किंवा वायुसैनिक वापरतात तशी वर्दी परिधान करणे अथवा तसे औळखचिन्ह जवळ बाळगणे.
कलम १४१ :
बेकायदेशीर जमाव.
कलम १४२ :
बेकायदेशीर जमावाचा सभासद असणे.
कलम १४३ :
शिक्षा.
कलम १४४ :
प्राणघातक हत्यारांसह सज्ज होऊन बेकायदेशीर जमावात सामील होणे शिक्षा.
कलम १४५ :
बेकायदेशीर जमावाला पांगण्याचा आदेश दिलेला माहीत असूनही त्यात सामील होणे किंवा थांबून राहणे.
कलम १४६ :
दंगा करणे.
कलम १४७ :
दंगा करण्याबद्द्ल शिक्षा.
कलम १४८ :
प्राणघातक शस्त्रनिशी सज्ज होऊन दंगा करणे.
कलम १४९ :
समान उद्दिष्ट साधण्यासाठी केलेल्या अपराधाबद्दल बेकायदेशीर जमावाचा प्रत्येक सभासद दोषी असणे.
कलम १५० :
बेकायदेशीर जमावात सामील होण्यासाठी भाडोत्री व्यक्ती गोळा करणे किंवा भाडोत्री व्यक्ती गोळा करण्याकडे काणाडोळा करणे.
कलम १५१ :
पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या जमावाला पांगण्याचा आदेश दिल्यावर जाणीवपूर्वक त्यात सामील होणे किंवा थांबून राहणे.
कलम १५२ :
लोकसेवक दंगा वगैरे शमवीत असताना त्यांच्या अंगावर धावून जाणे हरकत घेणे.
कलम १५३ :
दंगा घडवून आणण्याकरिता बेछूटपणे चिथावणी देणे दंगा घडून आल्यास दंगा घडून न आल्यास.
कलम १५३ अ :
धर्म वंश जन्मस्थान निवास भाषा इत्यादी कारणांवरून निरनिराळ्या गटामध्ये शत्रुत्व वाढविणे आणि एकोपा टिकण्यास बाधक अशी कृती करणे.
कलम १५३ अ अ :
मिरवणुकीत जाणीवपूर्वक शस्त्रे नेणे किंवा सशस्त्र अशी कोणत्याही सामूहिक कवायत किंवा सामूहिक प्रशिक्षण संघटित करणे किंवा घेणे किंवा त्यात सहभागी होणे यासाठी शिक्षा.
कलम १५३ ब :
राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक असे आरोप निवेदन करणे.
कलम १५४ :
जेथे बेकायदेशीर जमाव जमतो त्या जमिनीचा मालक किंवा कब्जाधारकाची जबाबदारी.
कलम १५५ :
ज्या व्यक्तीच्या हितार्थ दंगा घडवून आणला असेल त्या इसमाची शिक्षापात्रता.
कलम १५६ :
ज्याच्या हितार्थ दंगा घडून आणला त्या मालकाचे किंवा ताबेधारकाच्या एजंटाची जबाबदारी शिक्षापात्रता.
कलम १५७ :
बेकायदेशीर जमावासाठी गोळा केलेल्या भाडोत्री सभासदांना आसरा देणे.
कलम १५८ :
बेकायदेशीर जमावात अगर दंग्यात भाड्याने सहभागी होणे अगर शस्रसज्ज होऊन जाणे.
कलम १५९ :
मारामारी दंगल.
कलम १६० :
मारामारी दंगल करण्याबद्दल शिक्षा.
कलम १६१ ते १६५ अ निरसित (रद्द) :
लोकसेवकांकडून किंवा त्यांच्यासंबंधी घडणाऱ्या अपराधांविषयी.
कलम १६६ :
कोणत्याही व्यक्तीला नुकसान पोचवण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने कायद्याची अवज्ञा करणे.
कलम १६६ अ :
लोकसेवकाने कायदेशीर सूचनांची अवज्ञा करणेबद्दल शिक्षा.
कलम १६६ ब :
लैंगिक अपराधास बळी पडलेल्या व्यक्तीस औषधोपचार न करण्याबद्द्ल शिक्षा.
कलम १६७ :
नुकसान पोचविण्याकरता लोकसेवकाने चुकीचे दस्तऐवज तयार करणे.
कलम १६८ :
लोकसेवकाने बेकायदेशीरपणे व्यापार धंदा करणे.
कलम १६९ :
लोकसेवकाने बेकायदेशीरपणे मालमत्ता विकत घेणे किंवा तिच्याकरिता बोली देणे.
कलम १७० :
लोकसेवकाची बतावणी करून तोतयागिरी करणे.
कलम १७१ :
लोकसेवक वापरतो तशी वर्दी किंवा तसे ओळखचिन्ह कपटी उद्देशाने परिधान करणे किंवा जवळ बाळगणे.
कलम १७१ अ :
उमेदवार निवडणुकविषयक हक्क यांच्या व्याख्या.
कलम १७१ ब :
लाचलुचपत.
कलम १७१ क :
निवडणुकांमध्ये गैरवाजवी प्रभुत्व पाडणे.
कलम १७१ ड :
निवडणुकामध्ये तोतयेगिरी करणे.
कलम १७१ इ :
लाचलुचपतीबद्दल शिक्षा.
कलम १७१ फ :
निवडणुकीत गैरवाजवी प्रभाव पाडणे किंवा.
कलम १७१ ग :
निवडणुकीच्या संबंधात खोटे कथन.
कलम १७१ ह :
निवडणुकीच्या संबंधात बेकायदेशीरपणे पैसे खर्च करणे.
कलम १७१ आय :
निवडणुकीचे हिशेब ठेवण्यास चुकणे.
कलम १७२ :
समन्सची बजावणी किंवा इतर कार्यवाही टाळण्यासाठी फरारी होणे.
कलम १७३ :
समन्सची बजावणी किंवा इतर कार्यवाही यांस प्रतिबंध करणे किंवा त्याच्या प्रसिद्धीला प्रकाशनाला प्रतिबंध करणे.
कलम १७४ :
लोकसेवकाने आदेश केल्यावर गैरहजर राहणे.
कलम १७४ अ :
सन १९७४ चा अधिनियम क्र २ याच्या कलम ८२ खालील उद्घोषणेला अनुसरून उपस्थित राहाण्याचे टाळणे.
कलम १७५ :
लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास बद्ध असलेल्या व्यक्तीने तो हजर करण्याचे टाळणे.
कलम १७६ :
लोकसेवकाला कायद्याने माहिती देण्यास बांधलेला असताना ती देण्याचे टाळणे.
कलम १७७ :
खोटी माहिती पुरविणे.
कलम १७८ :
शपथ घेण्यास किंवा दृढकथन करण्यास लोकसेवकाने रीतसर फर्माविले असता त्यास नकार देणे.
कलम १७९ :
लोकसेवकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असताना त्यांची उत्तरे देण्याचे नाकारणे.
कलम १८० :
निवेदनानंतर सही करण्याचे नाकारणे.
कलम १८१ :
लोकसेवक अगर अन्य व्यक्ती यांच्यासमोर शपथ घेऊन किंवा दृढकथन करून खोटे कथन करणे.
कलम १८२ :
लोकसेवकाला खोटी माहिती देणे या उद्देशाने की आपल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर दुसच्या व्यक्तीला नुकसानकारक होईल.
कलम १८३ :
लोकसेवकाच्या कायदेशीर अधिकाराप्रमाणे मालमत्ता ताब्यात घेण्यास प्रतिकार करणे.
कलम १८४ :
लोकसेवकास असलेल्या अधिकाराप्रमाणे विक्रीस काढलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीस हरकत घेणे.
कलम १८५ :
लोकसेवकाच्या अधिकाराप्रमाणे मालमत्ता विक्रीस काढली असता ती बेकायदेशीरपणे खरेदी करणे किंवा बोली लावणे.
कलम १८६ :
लोकसेवक सार्वजनिक कार्ये पार पाडत असता त्याला अटकाव करणे. 
 कलम १८७ :
लोकसेवकास सहाय्य देणे कायद्याने बंधनकारक असताना सहाय्य देण्याचे टाळणे.
 कलम १८८ :
लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा.
 कलम १८९ :
लोकसेवकास नुकसान पोचवण्याचा धाक.
 कलम १९० :
लोकसेवकाकडे संरक्षणासाठी अर्ज करण्यापासून एखाद्या व्यक्तीला परावृत्त करण्याकरिता नुकसान पोचविण्याचा धाक.
 कलम १९१ :
खोटा पुरावा देणे.
 कलम १९२ :
खोटा पुरावा रचणे.
 कलम १९३ :
खोट्या पुराव्योबद्दल शिक्षा.
 कलम १९४ :
फाशी दिल्या जाणाऱ्या अपराधाबद्दल शिक्षा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने खोटा पुरावा देणे किंवा रचणे.
कलम १९५ :
आजीव कारावासाच्या किंवा कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधाबद्दल शिक्षा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने खोटा पुरावा देणे किंवा रचणे. 
 कलम १९५ अ :
एखाद्या व्यक्तीला खोटा पुरावा देण्यासाठी धमकी देणे किंवा प्रवृत्त करणे.
 कलम १९६ :
खोटा असल्याचे माहीत असलेला पुरावा वापरणे.
 कलम १९७ :
खोटे प्रमाणपत्र देणे.
कलम १९८ :
खाटे असल्याचे माहीत असलेले प्रमाणपत्र खरे म्हणून वापरणे. 
 कलम १९९ :
जे अभिकथन कायद्याने पुरावा म्हणून मान्य असते त्यात केलेले खोटे कथन.
 कलम २०० :
अभिकथन खोटे असल्याचे माहीत असताना ते खरे म्हणून वापरणे.
 कलम २०१ :
अपराध्याला वाचवण्यासाठी गुन्हयाचा पुरावा नाहीसा होण्याची तजवीज करणे किंवा खोटी माहिती देणे.
 कलम २०२ :
अपराधाची माहिती कायद्याने देण्यास बांधलेला असताना माहिती देण्याचे उद्देशपूर्वक टाळणे.
 कलम २०३ :
घडलेल्या अपराधाबद्दल खोटी माहिती देणे.
 कलम २०४ :
कोणताही दस्तऐवज पुरावा म्हणून हजर केला जाऊ नये यासाठी तो नष्ट करणे.
 कलम २०५ :
दाव्यातील किंवा खटल्यातील कोणत्याही कृतीच्या किंवा कामकाज करण्याकरिता तोतयागिरी करणे.
 कलम २०६ :
अंमलबजावणीकामी मालमत्तेची जप्ती होऊ नये म्हणून ती मालमत्ता कपटीपणे हलविणे लपविणे.
 कलम २०७ :
मालमत्ता जप्त होऊ नये हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता कपटीपणाने तिच्यावर दावा सांगणे.
कलम २०८ :
देय नसलेल्या रकमेपोटी कपटीपणाने हुकूमनामा होऊ देणे. 
 कलम २०९ :
न्यायालयात अप्रामाणिकपणे खोटा मागणी हक्क सांगणे.
 कलम २१० :
देय नसलेल्या रकमेपोटी कपटीपणे हुकूमनामा मिळविणे.
 कलम २११ :
नूकसान पोचवण्याच्या उद्देशाने अपराधाचा खोटा दोषारोप करणे.
 कलम २१२ :
अपराध्याला आसरा देणे.
 कलम २१३ :
आपराध्याला शक्षेपासून वाचवण्यासाठी देणगी घेणे इत्यादी.
 कलम २१४ :
अपराध्याला शिक्षेपासून वाचविण्याच्या मोबदल्यात देणगी देऊ करणे किंवा मालमत्ता परत करणे.
कलम २१५ :
चोरीस गेलेली मालमत्ता परत मिळवण्याकामी मदत करणेबद्दल देणगी घेणे इत्यादी. 
 कलम २१६ :
हवालतीमधून पळालेल्या किंवा ज्याच्या अटकेचा आदेश देण्यात आला आहे अशा अपराध्यास आसरा देणे.
 कलम २१६ अ :
लुटारू किंवा दरोडेखोर यांना आसरा दिल्याबद्दल दंड.
 कलम २१६ ब :
विशिष्ट कलमांमधील आसरा देणे व्याख्या कमी केली आहे.
 कलम २१७ :
व्यक्तीस शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने कायहद्याच्या आदेशाची अवज्ञा करणे.
 कलम २१८ :
एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेला सरकारी जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने चुकीच्या अभिलेखाची किंवा लेखाची मांडणी करणे.
 कलम २१९ :
न्यायिक कार्यवाहीत लोकसेवकाने भ्रष्टतापूर्वक बेकायदा अहवाल देणे इत्यादी.
 कलम २२० :
अधिकार असलेल्या व्यक्तीने आपण बेकायदा वागत असल्याचे माहीत असून सुनावणीसाठी खटला कमिट करणे किंवा बंदिवासात पाठवणे.
 कलम २२१ :
अटक करण्यास बांधलेल्या लोकसेवकाने अटक करण्याचे उद्देशपूर्वक टाळणे.
 कलम २२२ :
लोकसेवकाने उद्देशपूर्वक अटक करण्याचे टाळणे जर असा इसम शिक्षा भोगत असेल अगर तो त्याच्या ताब्यात दिलेला असेल.
 कलम २२३ :
लोकसेवकाने हयगयीने बंदिवासातून किंवा हवालतीमधून पळून जाऊ देणे.
 कलम २२४ :
एखाद्या व्यक्तीने आपल्या कायदेशीर अटकेला प्रतिकार किंवा अटकाव करणे.
 कलम २२५ :
दुसच्या व्यक्तीच्या कायदेशीर अटकेला प्रतिकार किंवा अटकाव करणे.
 कलम २२५ अ :
ज्यासाठी अन्यथा तरतूद केलेली नाही अशा प्रकरणात लोकसेवकाने अटक करण्याचे टाळणे किंवा पळून जाऊ देणे.
कलम २२५ ब :
ज्यासाठी अन्यथा तरतूद केलेली नाही अशा प्रकरणात कायदेशीर अटकेला प्रतिकार करणे किंवा पळून जाणे अगर बेकायदेशीरपणे सुटका करणे. 
 कलम २२६ :
जन्मठेप भोगत असताना कैद्याने तेथून बेकायदेशीरपणे परतणे.
 कलम २२७ :
शिक्षामाफीच्या शर्तीचा भंग.
कलम २२८ :
न्यायिक कार्यवाहीत पीठासीन असलेल्या लोकसेवकाचा उद्देशपूर्वक अपमान करणे किंवा त्याच्या कामात व्यत्यय आणणे. 
 कलम २२८ अ :
विवक्षित अपराधांना बळी पडलेली व्यक्ती कोण ते उघड करणे इत्यादी.
 कलम २२९ :
ज्युरी सदस्याची किंवा अ‍ॅसेसर म्हणून बतावनी करून तोतयागिरी करणे.
 कलम २२९ अ :
जामिनावर किंवा बंधपत्रावर सोडलेल्या व्यक्तीने न्यायालयात उपस्थित राहण्यात कसूर करणे.
 कलम २३० :
नाणे याची व्याख्या.
 कलम २३१ :
नाणे नकली तयार करणे.
 कलम २३२ :
भारतीय नाणे नकली तयार करणे.
 कलम २३३ :
नकली नाणे तयार करण्याचे साधन बनविणे किंवा विकणे.
कलम २३४ :
भारतीय नाणे नकली तयार करण्याचे साधन बनविणे किंवा विकणे. 
 कलम २३५ :
नकली नाणे तयार करण्याचे कामी वापरणेकरता साधन किंवा सामुग्री कबजात बाळगणे.
कलम २३६ :
भारताबाहेर नाण्यांचे नकलीकरण करण्यास भारतामध्ये चिथावणी देणे. 
 कलम २३७ :
नकली नाण्याची निर्यांत किंवा आयात.
 कलम २३८ :
नकली भारतीय नाण्याची आयात किंवा निर्यात.
 कलम २३९ :
कोणतेही नाणे नकली आहे याची जाणीव असताना ते दुसऱ्यास देणे.
कलम २४० :
भारतीय नाणे नकली आहे याची जाणीव असताना ते हवाली करणे. 
 कलम २४१ :
एखादे नाणे खरे म्हणून हवाली करणे. ते जेव्हा प्रथम कब्जात आले तेव्हा हवाली करण्यास ते नकली असल्याचे माहित नसल्यास.
 कलम २४२ :
एखाद्या व्यक्तीने नकली नाण कब्जात बाळगणे ते कब्जात आले तेव्हा ते नकली असल्याचे माहित असल्यास.
 कलम २४३ :
एखाद्या व्यक्तीने भारतीय नाणे कब्जात बाळगणे ते कब्जात आले तेव्हा ते नकली असल्याचे माहीत असल्यास.
कलम २४४ :
टांकसाळीत कामास असलेल्या व्यक्तीने कायद्यानुसार ठरलेल्याहून निराळ्या वजनाचे किंवा मिश्रणाचे नाणे घडविणे. 
 कलम २४५ :
नाणी बनविण्याचे साधन बेकायदेशीरपणे टांकसाळीतून घेऊन जाणे.
कलम २४६ :
कपटीपणे किंवा अप्रमाणिकपणे नाण्याचे वजन कमी करणे किंवा करणे किंवा मिश्रण बदलणे. 
कलम २४७ :
कपटीपणे किंवा अप्रमाणिकपणे भारतीय नाण्याचे वजन कमी करने किंवा मिश्रण बदलणे.
 कलम २४८ :
एखादे नाणे निराळ्या वर्णनाचे नाणे म्हणून खपून जावे या उद्देशाने त्या नाण्याचे रूप बदलणे.
कलम २४९ :
भारतीय नाणे निराळ्या वर्णनाचे नाणे म्हणून खपून जावे या उद्देशाने त्याचे रूप बदलणे. 
कलम २५० :
बदल करण्यात आला आहे हे माहीत असुन कब्जात बाळगलेले नाणे हवाली करणे. 
कलम २५१ :
बदल करण्यात आला हे माहीत असून कब्जात असलेले भारतीय नाणे हवाली करणे. 
कलम २५२ :
बदल करण्यात आलेले नाणे एखाद्या व्यक्तीने कब्जात बाळगणे. 
कलम २५३ :
बदल करण्यात आलेले भारतीय नाणे एखाद्या व्यक्तीने कब्जात बाळगणे. 
कलम २५४ :
एखादे नाणे अस्सल म्हणून हवाली करणे. 
कलम २५५ :
शासकीय मुद्रांक नकली तयार करणे. 
 कलम २५६ :
शासकीय मुद्रांक नकली तयार करण्यासाठी साधन किंवा सामुग्री कब्जात बाळगणे.
कलम २५७ :
शासकीय मुद्रांक नकली तयार करणेसाठी साधन बनविणे किंवा विकणे. 
कलम २५८ :
नकली शासकीय मुद्रांकाची विक्री. 
कलम २५९ :
नकली शासकीय मुद्रांक कब्जात बाळगणे. 
 कलम २६० :
जो नकली आहे हे माहीत असून असा शासकीय मुद्रांक अस्सल म्हणून वापरणे.
कलम २६१ :
शासनास हानी पोचवण्याच्या उद्देशाने शासकीय मुद्रांक लावलेल्या पदार्थावरील लेख पुसून टाकणे अगर वापरलेला मुद्रांक
दस्तऐवजावरून काढून टाकणे. 
कलम २६२ :
जो आधी वापरण्यात आलेला आहे हे माहीत असून असा शासकीय मुद्रांक वापरणे. 
कलम २६३ :
मुद्राक वापरण्यात आलेला असल्याचे दर्शविणारी खूण खोडून टाकणे. 
 कलम २६३ अ :
खोट्या मुद्रांकाना मनाई.
 कलम २६४ :
वजन करण्यासाठी खोट्या साधनाचा कपटपूर्ण वापर करणे.
 कलम २६५ :
खोटे वजन किंवा माप यांचा कपटपूर्ण वापर करणे.
कलम २६६ :
खोटे वजन किंवा माप कब्जात बाळगणे. 
कलम २६७ :
खोटे वजन किंवा माप बनवणे किंवा विकणे. 
कलम २६८ :
सार्वजनिक उपद्रव. 
 कलम २६९ :
जीवितास धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवण्याचा संभव असलेली हयगयीची कृती.
कलम २७० :
जीवितास धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवण्याचा संभव असलेली घातकी कृती. 
कलम २७१ :
पृथकवासाच्या नियमाची अवज्ञा. 
कलम २७२ :
विक्रीसाठी असलेल्या खाद्य पदार्थात किंवा पेयात भेसळ करणे. 
कलम २७३ :
अपायकारक खाद्यपदार्थाची किवा पेयांची विक्री. 
कलम २७४ :
औषधीद्रव्यांमध्ये भेसळ. 
कलम २७५ :
भेसळयुक्त औषधीद्रव्यांची विक्री. 
कलम २७६ :
एखादे औषधीद्रव्य वेगळे औषधी द्रव्य किंवा सिद्धपदार्थ म्हणून विकणे. 
कलम २७७ :
सार्वजनिक जलाशयाचे किंवा झऱ्याचे पाणी घाण करणे. 
कलम २७८ :
वातावरण आाराग्यास आपायकारक करणे. 
कलम २७९ :
सार्वजनिक रस्त्यावर बेदरकारपणे वाहन हाकणे किंवा सवारी करणे. 
कलम २८० :
जलयान बेदरकारपणे चालविणे. 
कलम २८१ :
फसवा प्रकाश चिन्ह किंवा बोया दाखविणे. 
कलम २८२ :
भाडे घेऊन एखाद्या व्यक्तीस असुरक्षित अगर जादा बोजा लादलेल्या जलयानामधून जलमार्गे नेणे. 
कलम २८३ :
सार्वजनिक रस्त्यामधील किंवा नौकानयन मार्गातील धोका किंवा अटकाव. 
कलम २८४ :
विषारी पदार्थाबाबत हयगयीचे वर्तन. 
 कलम २८५ :
आग अगर ज्वालाग्राही पदार्थ यांचेबाबत हयगयीचे वर्तन.
कलम २८६ :
स्फोटक पदार्थाचे बाबतीत हयगयीचे वर्तन. 
कलम २८७ :
यंत्रसामुग्रीबाबत हयगयीचे वर्तन. 
कलम २८८ :
इमारत पाडण्याबाबत अगर दुरूस्त करण्याबाबत हयगयीचे वर्तन. 
कलम २८९ :
प्राण्यांबाबत हयगयीचे वर्तन. 
कलम २९० :
ज्याबाबत अन्यथा शिक्षापात्र नसलेल्या प्रकरणी सार्वजनिक उपद्रव करणे. 
कलम २९१ :
सार्वजनिक उपद्रव थांबविणे बाबतच्या आदेशानंतरही तो चालू ठेवणे. 
कलम २९२ :
अश्लील पुस्तकांची इत्यादींची विक्री वगैरे. 
 कलम २९३ :
अश्लील वस्तु तरुण व्यक्तीस विकणे.
कलम २९४ :
अश्लील कृती आणि गाणी. 
कलम २९४ अ :
लॉटरी कार्यालय ठेवणे. 
कलम २९५ :
कोणत्याही वर्गच्या धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्दशाने उपासना स्थानाचे नुकसान करणे अगर अपवित्र करणे. 
 कलम २९५ अ :
कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धांचा अपमान करून धार्मिक भावनांवर अत्यचार करण्याच्या उद्देशाने बुद्धीपुरस्सर आणि दुष्ट उद्देशाने कृती करणे.
 कलम २९६ :
धार्मिक जमावास व्यत्यय अडथळा आणणे.
कलम २९७ :
पुरण्याच्या जागी इत्यादी ठिकाणी अतिक्रमण. 
 कलम २९८ :
धार्मिक भावना दुखावण्याच्या बुद्धीपुरस्सर उद्देशाने शब्द उच्चारणे इत्यादी.
कलम २९९ :
सदोष मनुष्यवध. 
कलम ३०० :
खून. 
कलम ३०१ :
इच्छीत माणसाऐवजी दुसच्याचा सदोष मनुष्य वध घडविणे. 
कलम ३०२ :
खुनास शिक्षा. 
कलम ३०३ :
आजन्म कारावास भोगत असलेल्या आरोपीने खुन केल्यास शिक्षा. 
कलम ३०४ :
खून नसलेल्या सदोष मनुष्य वधास शिक्षा. 
कलम ३०४ अ :
निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडविणे. 
कलम ३०४ ब :
हुंडाबळी. 
कलम ३०५ :
अल्पवयीन मुलास अगर वेड्या इसमास आत्महत्या करण्यास चिथावणी देणे. 
कलम ३०६ :
आत्महत्येस चिथावणी देणे. 
कलम ३०७ :
खुनाचा प्रयत्न करणे. 
कलम ३०८ :
सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न करणे. 
कलम ३०९ :
आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे. 
कलम ३१० :
ठग. 
कलम ३११ :
शिक्षा. 
कलम ३१२ :
गर्भस्त्राव घडवून आणणे. 
कलम ३१३ :
स्त्रीच्या संमतीशिवाय गर्भस्त्राव घडवून आणणे. 
कलम ३१४ :
गर्भस्त्राव घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृतीमुळे मृत्यु घडून येणे. 
 कलम ३१५ :
मुल जिवंत जन्माला येण्यास प्रतिबंध करण्याच्या किंवा जन्मानंतर त्याचा मृत्यू घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती.
कलम ३१६ :
सदोष मनुष्यवध. 
कलम ३१७ :
बारा वर्षाखालील मुलाला त्याच्या आई वड़िलाने किंवा देखभाल करणाच्या व्यक्तीने उघड्यावर टाकणे आणि त्याचा परित्याग करणे. 
कलम ३१८ :
मृतदेहाची गुप्तपणे विल्हेवाट लावून अपत्य जन्माची लपवणूक करणे. 
कलम ३१९ :
दुखापित. 
कलम ३२० :
जबर दुखापित. 
कलम ३२१ :
इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे. 
कलम ३२२ :
इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे. 
कलम ३२३ :
इच्छापूर्वक दुखापत पोचवण्याबद्दल शिक्षा. 
कलम ३२४ :
घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे. 
कलम ३२५ :
इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवण्याबद्दल शिक्षा. 
कलम ३२६ :
घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे. 
कलम ३२६ अ :
अ‍ॅसिड इ. चा उपयोग करून गंभीर इजेस कारणीभूत होणे. 
कलम ३२६ ब :
अ‍ॅसिड फेकणे किंवा अ‍ॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न करणे. 
कलम ३२७ :
मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे. 
कलम ३२८ :
अपराध करण्याच्या उद्देशाने विष इत्या्दीच्या सहाय्याने दुखापत पोचवणे. 
कलम ३२९ :
मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुरखापत पोचवणे. 
कलम ३३० :
कबूली जबाब जबरीने घेण्यासाठी अथवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३१ :
कबूली जबाब जबरीने घेण्यासाठी अथवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३२ :
लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३३ :
लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३४ :
प्रक्षोभकारामुळे इच्छापूर्वक दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३५ :
प्रक्षोभकारामुळे इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३६ :
इतरांचे जीवित किंवा व्यक्तीगत सुरक्षितता धोक्यात आणणारी कृती. 
कलम ३३७ :
इतरांचे जीवित किंवा व्यक्तीगत सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या कृतीने दुखापत पोचवणे. 
कलम ३३८ :
इतरांचे जीवित किंवा व्यक्तीगत सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या कृतीने जबर दुखापत पोचवणे. 
 कलम ३३९ :
गैर निरोध.
कलम ३४० :
गैर परिरोध. 
कलम ३४१ :
गैरनिरोधाबद्दल शिक्षा. 
कलम ३४२ :
गैर परिरोधाबद्धल शिक्षा. 
कलम ३४३ :
तीन दिवस किंवा त्याहन अधिक काळ गैर परिरोध. 
कलम ३४४ :
दहा दिवस किंवा त्याहन अधिक काळ गैर परिरोध. 
कलम ३४५ :
जिच्या मुक्ततसाठी प्राधिलेख काढण्यात आलेला आहे अशा व्यक्तीस गैरपणे परिरुद्ध करून ठेवणे. 
कलम ३४६ :
गुप्त स्थळी गैरपरिरोध. 
कलम ३४७ :
मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी गैर परिरोध. 
कलम ३४८ :
कबुलीजबाब जबरीने घेण्यासाठी अथवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी गैर परिरोध. 
कलम ३४९ :
बलप्रयोग. 
कलम ३५० :
फौजदारीपात्र बलप्रयोग. 
कलम ३५१ :
हमला. 
कलम ३५२ :
गंभीर प्रक्षोभकारण नसताना एरव्ही हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करण्याबद्दल शिक्षा. 
कलम ३५३ :
लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारी पात्र बलप्रयोग करणे. 
कलम ३५४ :
स्त्रीचा विनयभंग करण्याचे उद्देशाने तिच्यावर हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे. 
कलम ३५४ अ :
लैंगिक छळणूक आणि लैंगिक छळठणुकीसाठी शिक्षा. 
कलम ३५४ ब :
स्त्रीला विवस्त्र करण्याच्या उद्देशाने हिंस्त्र हल्ला करणे गुन्हेगारी बलप्रयोग करणे. 
 कलम ३५४ क :
स्त्रीच्या अवयवाकडे बघून नैसर्गिक कृती करताना बघून लैगिक समाधान मिळविणे.
कलम ३५४ ड :
स्त्रीचा पाठलाग. 
कलम ३५५ :
गंभीर प्रक्षोभकारण नसताना एरव्ही एखाद्या व्यक्तीची मानहानी करण्याचे उद्देशाने हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे. 
कलम ३५६ :
एखाद्या व्यक्तीने जवळ बाळगलेल्या मालमत्तेची चोरी करण्याचा प्रयत्न करताना हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे. 
कलम ३५७ :
एखाद्या व्यक्तीला गैरपणे परिरुद्द्ध करण्याचा प्रयत्न करताना हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे. 
कलम ३५८ :
गंभीर प्रक्षोभकारणावरून हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे. 
कलम ३५९ :
अपनयन. 
 कलम ३६० :
भारतातून अपनयन करणे.
कलम ३६१ :
कायदेशीर पालकाच्या ताब्यातून अपनयन करणे. 
कलम ३६२ :
अपहरण. 
कलम ३६३ :
अपनयनाबद्धल शिक्षा. 
कलम ३६३ अ :
भीक मागण्यासाठी अज्ञान व्यक्तीचे अपनयन करणे किंवा तिला विकलांग करणे. 
कलम ३६४ :
खुन करणेसाठी अपनयन करणे किंवा अपहरण करणे. 
कलम ३६४ अ :
खंडणी वगैरे करता चोरून नेणे. 
कलम ३६५ :
गुप्तपणे व गैरपणे एखाद्या व्यक्तीस परिरुद्ध करण्याकरता तिचे अपनयन किंवा अपहरण करणे किंवा तिला प्रलोभित करणे. 
कलम ३६६ :
विवाह इत्यादीची सक्ती करण्यासाठी स्त्रीचे अपनयन किंवा अपहरण करणे किंवा तिला प्रलोभित करणे. 
कलम ३६६ अ :
अज्ञान मुलगी अनैतिक कृत्यासाठी मिळविणे. 
कलम ३६६ ब :
परकीय देशातून मुलींची आयात करणे. 
कलम ३६७ :
एखाद्या व्यक्तीस जबर दुखापत पोचवणे तिला गुलाम करणे इत्यादीसाठी तिचे अपनयन किंवा अपहरण करणे. 
कलम ३६८ :
अपनयन किंवा अपहरण केलेल्या व्यक्तीला गैरपणे लपवणे किंवा परिरुद्ध करून ठेवणे. 
कलम ३६९ :
दहा वर्षाखालील बालकाच्या अंगावरील मालमत्ता चोरण्याच्या उद्देशाने त्याचे अपनयन किंवा अपहरण करणे. 
कलम ३७० :
व्यक्तीची खरेदी विक्री. 
कलम ३७० अ :
मनुष्य व्यापारात खरेदी विक्री केली गेलेल्या व्यक्तीचे शोषण. 
कलम ३७१ :
गुलामाचा नित्यश व्यवहार करणे. 
कलम ३७२ :
वेश्या व्यवसाय इत्यादी प्रयोजनार्थ अज्ञान व्यक्तीची विक्री करणे. 
 कलम ३७३ :
वेश्या व्यवसाय इत्यादी प्रयोजनार्थ अज्ञान व्यक्तींची खरेदी करणे.
 कलम ३७४ :
बेकायदेशीर वेठबिगारी.
कलम ३७५ :
बलात्कार. 
 कलम ३७६ :
बलात्कारासाठी शिक्षा.
 कलम ३७६ अ :
बलात्कारित स्त्रीच्या मृत्यूस इ. कारणीभूत होणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा.
कलम ३७६ अब :
१२ वर्षा खालील स्त्री वर बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा.
कलम ३७६ ब :
फारकतीच्या काळात नवऱ्याने आपल्या पत्नीशी लैंगिक संभोग करणे. 
 कलम ३७६ क :
अधिकार पदावर असताना अंतर्वासीय स्त्रीशी लैंगिक संभोग करणे.
कलम ३७६ ड :
गँगरेप. 
कलम ३७६ डअ :
१६ वर्षा खालील स्त्री वर सामुहिक बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा.
कलम ३७६ डब :
१२ वर्षा खालील स्त्री वर सामुहिक बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा.
कलम ३७६ इ :
पुन पुन्हा बलात्काराचा इ. गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षा. 
कलम ३७७ :
अनैसर्गिक अपराध. 
कलम ३७८ :
चोरी. 
कलम ३७९ :
चोरीबद्दल शिक्षा. 
 कलम ३८० :
राहते घर इत्यादीतील चोरी.
 कलम ३८१ :
कारकुनाने किंवा चाकराने मालकाच्या कब्जातील मालमत्तेची चोरी करणे.
कलम ३८२ :
चोरी करण्यासाठी मृत्यू दुखापत किंवा निरोध घडवून आणण्याची पूवर्तयारी करून चोरी करणे. 
 कलम ३८३ :
बलाद्ग्रग्रहण.
कलम ३८४ :
बलाद्ग्रग्रहणाबद्ल शिक्षा. 
कलम ३८५ :
बलाद्ग्रग्रहण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला क्षती पोचवण्याची भीती घालणे. 
कलम ३८६ :
एखाद्या व्यक्तीस मृत्यू किंवा जबर दुखापत यांची भीती घालून बलाद्ग्रग्रहण करणे. 
कलम ३८७ :
बलाद्ग्रग्रहण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू किंवा जबर दुखापत यांची भीती घालणे. 
कलम ३८८ :
मृत्यू किंवा आजीव कारावास इ. शिक्षांस पात्र अशा अपराधाचा आरोप करण्याची धमकी देऊन बलाद्ग्रग्रहण करणे. 
 कलम ३८९ :
बलाद्ग्रग्रहण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला तिने अपराध केल्याचा आरोप करण्याची भीती घालणे.
कलम ३९० :
जबरी चोरी. 
 कलम ३९१ :
दरोडा.
 कलम ३९२ :
जबरी चोरीबद्दल शिक्षा.
कलम ३९३ :
जबरी चोरी करण्याचा प्रयत्न करणे. 
कलम ३९४ :
जबरी चोरी करताना इच्छापूर्वक दुखापत करणे. 
कलम ३९५ :
दरोड्याबद्दल शिक्षा. 
 कलम ३९६ :
खुनासहित दरोडा.
कलम ३९७ :
मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडवून आणण्याच्या प्रयत्नासहित जबरी चोरी किंवा दरोडा. 
कलम ३९८ :
प्रणघातक हत्यारानिशी सज्ज असताना जबरी चोरी करण्याचा किंवा दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करणे. 
कलम ३९९ :
दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी करणे. 
कलम ४০০ :
दरोडेखोरांच्या टोळीपैकी असल्याबद्दल शिक्षा. 
 कलम ४০१ :
चोरांच्या टोळीपैकी असल्याबद्दल शिक्षा.
 कलम ४०२ :
दरोडा घालण्यासाठी एकत्र जमणे.
कलम ४०३ :
मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार. 
कलम ४०४ :
मृत व्यक्तीच्या मृत्यूविषयी तिच्या कब्जात असलेल्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार. 
 कलम ४०५ :
फौजदारीपात्र न्यासभंग.
 कलम ४०६ :
फोजदारीपात्र न्यासभंगाबद्दल शिक्षा.
कलम ४०७ :
परिवाहक इत्यादींनी केलेला फोजदारीपात्र न्यासभंग. 
 कलम ४०८ :
कारकुनाने किंवा चाकराने केलेला फौजदारीपात्र न्यासभंग.
 कलम ४০९ :
लोकसेवकाने अथवा बँकव्यवसायी व्यापारी किंवा अभिकर्ता याने केलेला फौजदारीपात्र न्यासभंग.
कलम ४१० :
चोरीची मालमत्ता. 
कलम ४११ :
अप्रामाणिकपणाने चोरीची मालमत्ता स्वीकारणे. 
 कलम ४१२ :
दरवडा घालताना चोरलेली मालमत्ता अप्रामाणिकपणाने स्वीकारणे.
कलम ४१३ :
चोरीच्या मालमत्तेचा नित्यश व्यवहार करणे. 
कलम ४१४ :
चोरीची मालमत्ता लपवून ठेवण्याच्या कामी साह्य करणे. 
 कलम ४१५ :
ठकवणूक.
कलम ४१६ :
तोतयेगिरी करून ठकवणूक. 
 कलम ४१७ :
ठकवणूक करण्याबद्दल शिक्षा.
कलम ४१८ :
जिच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यास अपराधी बद्ध आहे अशा व्यक्तीला परिणामी गैरहानी पोचू शकेल अशा जाणिवेने ठकवरणूक करणे. 
कलम ४१९ :
तोतयेगिरी करून ठकवणूक करण्याबद्दल शिक्षा. 
कलम ४२० :
ठकवणूक करणे आणि मालमत्तेची सुपूर्दगी करण्यास अप्रामाणिकपणाने प्रवृत्त करणे. 
 कलम ४२१ :
मालमत्तेची धनकोंमध्ये विभागणी ज्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ती अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने हलविणे किंवा लपविणे.
 कलम ४२२ :
धनकोंना ऋण उपलब्ध होऊ देण्यास अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने प्रतिबंध करणे.
कलम ४२३ :
प्रतिफलाबाबतचे खोटे कथन अंतर्भूत असणारे हस्तांतरणपत्र अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने निष्पादित करणे. 
कलम ४२४ :
मालमत्ता अप्रामाणिकपणाने किंवा कपटीपणाने हलविणे किंवा लपवून ठेवणे. 
 कलम ४२५ :
आगळीक.
कलम ४२६ :
आगळिकीबद्दल शिक्षा. 
 कलम ४२७ :
पन्नास रुपये इतक्या रकिमेचे नुकसान करून आगळीक करणे.
कलम ४२८ :
दहा रुपये किमतीच्या जनावरास ठार मारून किंवा विकलांग करून आगळीक करणे. 
कलम ४२९ :
कितीही किमतीची गुरेढोरे इत्यादींना किंवा पन्नास रुपये किमतीच्या जनावरास ठार मारून किंवा विकलांग करून आगळीक करणे. 
 कलम ४३० :
पाठबंधाऱ्यांच्या कामाची खराबी करून किंवा गैरपणे पाण्याची दिशा बदलून आगळीक करणे.
कलम ४३१ :
सार्वजनिक रस्ता पूल नदी किंवा कालवा याची खराबी करून आगळीक करणे. 
कलम ४३२ :
सार्वजनिक निचरागटारे नुकसानकारक होईल अशाप्रकारे भरून वाहू देऊन किंवा त्यात अडथळा निर्माण करून आगळीक करणे. 
कलम ४३३ :
दीपगृह किंवा सागरी धोक्याची निशाणी नष्ट करून ती हलवून किंवा त्याची उपयुक्तता कमी करून आगळीक करणे. 
कलम ४३४ :
सार्वजनिक प्राधिकरणाने लावलेले सीमाचिन्ह नष्ट करून हलवून इत्यादी प्रकारे आगळीक करणे. 
कलम ४३५ :
शंभर रुपयांच्या मर्यादिपर्यंत अथवा दहा रुपयांच्या मर्यादिपर्यंत नुकसान करण्याच्या उद्देशाने विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ याद्वारे आगळीक करणे. 
कलम ४३६ :
घर इत्यादी नष्ट करण्याच्या उद्देशाने विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ यांद्वारे आगळीक करणे. 
कलम ४३७ :
मजली जलयान किंवा २০ टन बारदान भरलेले जलयान नष्ट करण्याच्या अथवा असुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आगळीककरणे. 
 कलम ४३८ :
विस्तव किंवा स्फोटक पदार्थ यांद्वारे केलेल्या कलम ४३७ मध्ये वर्णन केलेल्या आगळिकीबद्दल शिक्षा.
 कलम ४३९ :
चोरी इत्यादी करण्याच्या उद्दशाने जलयान उथळ पाणी असलेल्या जमिनीत किंवा किनाऱ्यावर उद्देशपूर्वक घुसवल्याबद्दल शिक्षा.
 कलम ४४০ :
मृत्यू किंवा दूखापत घडवून आणण्याची पूर्वतयारी करून केलेली आगळीक.
कलम ४४१ :
फौजदारीपात्र अतिक्रमण. 
कलम ४४२ :
गृह अतिक्रमण करणे. 
 कलम ४४३ :
चोरटे गृह अतिक्रमण.
कलम ४४४ :
रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण करणे. 
 कलम ४४५ :
घरफोडी.
कलम ४४६ :
रात्रीच्या वेळी घरफोडी करणे. 
 कलम ४४७ :
फौजदारीपात्र अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा.
कलम ४४८ :
गृह अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा. 
कलम ४४९ :
मृत्यूच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी. 
कलम ४५० :
आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी गृह अतिक्रमण. 
 कलम ४५१ :
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी गृह अतिक्रमण.
 कलम ४५२ :
दुखापत हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करून नंतर गृह अतिक्रमण.
कलम ४५३ :
चोरट्या गृह अतिक्रमणाबद्दल किंवा घरफोडीबद्दल शिक्षा. 
 कलम ४५४ :
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी.
 कलम ४५५ :
दुखापत हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतियारी करून नंतर चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी.
 कलम ४५६ :
रात्रीच्या वेळी केलेल्या चोरट्या गृह अतिक्रमणाबद्दल किंवा घरफोडीबद्दल शिक्षा.
कलम ४५७ :
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी. 
 कलम ४५८ :
दुखापत हमला किंवा गैरनिरोध करण्याची पूर्वतयारी करून नंतर रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी.
कलम ४५९ :
चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी करताना जबर दुखापत करणे. 
कलम ४६० :
रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी करण्यात संयुक्तपणे निबद्ध असलेल्यांपैकी एका व्यक्तीने मृत्यू घडवून आणल्यास किंवा जबर दुखापत केल्यास त्या बाबतीत सर्व व्यक्ती शिक्षापात्र. 
कलम ४६१ :
आतमध्ये मालमत्ता असलेले पात्र अप्रामाणिकपणाने फोडून उघडणे. 
कलम ४६२ :
जिच्याकडे अभिरक्षेचे काम सोपवले आहे त्या व्यक्तीने असा अपराध केला असता त्याबद्दल शिक्षा. 
 कलम ४६३ :
बनावटीकरण.
कलम ४६४ :
खोटा दस्तऐवज तयार करणे. 
कलम ४६५ :
बनावटीकरणाबद्दल शिक्षा. 
कलम ४६६ :
न्यायालयीन अभिलेख किंवा सार्वजनिक नोंदपुस्तक इत्यादींचे बनावटीकरण. 
कलम ४६७ :
मूल्यवान रोखा मृत्युपत्र इ. चे बनावटीकरण. 
कलम ४६८ :
ठकवणूक करण्यासाठी बनावटीकरण. 
कलम ४६९ :
लौकिकास बाध आणण्यासाठी बनावटीकरण. 
कलम ४७० :
बनावट दस्तऐवज. 
कलम ४७१ :
बनावट दस्तऐवज खरा म्हणून वापरणे. 
कलम ४७२ :
कलम ४६७ अन्वयें शिक्षापात्र असलेले बनावटीकरण करण्याच्या उद्देशाने नकली मोहोर इत्यादी बनवणे किंवा कब्जात बाळगणे.  
कलम ४७३ :
शिक्षापात्र असलेले बनावटीकरण करण्याच्या उद्देशाने नकली मोहोर इत्यादी बनवणे किंवा कब्जात बाळगणे. 
 कलम ४७४ :
कलम ४६६ किंवा ४६७ मध्ये वर्णन केलेला दस्तऐवज बनावट असल्याचे माहीत असताना तो खरा म्हणून वापरण्याच्या उद्देशाने कब्जात बाळगणे.
 कलम ४७५ :
कलम ४६७ मध्ये वर्णन केलेले दस्तऐवज अधिप्रमाणित करण्यासाठी वापरले जाणारे बोधचिन्ह किंवा चिन्ह नकली तयार करणे किंवा अशी नकली चिन्हाने अंकित सामग्री कब्जात बाळगणे.
 कलम ४७६ :
कलम ४६७ मध्ये वर्णन केलेल्याहून अन्य दस्तऐवज अधिप्रमाणित करण्यासाठी वापरले जाणारे बोधचिन्ह किंवा चिन्ह करणे किंवा अशी नकली चिन्हाने अंकित सामग्री कब्जात बाळगणे.
 कलम ४७७ :
कपटीपणाने मृत्युपत्र दत्तक घेण्यासंबंधीचे प्राधिकारपत्र किंवा मूल्यवान रोखा खोडून रद्द करणे तो नष्ट करणे इत्यादी.
 कलम ४७७ अ :
खोटे हिशेब तयार करणे.
कलम ४७८ :
व्यापार चिन्ह. 
कलम ४७९ :
स्वामित्व चिन्ह. 
कलम ४८० :
खोटे व्यापार चिन्ह वापरणे. 
कलम ४८१ :
खोटे स्वामित्व चिन्ह वापरणे. 
कलम ४८२ :
खोटे स्वामित्व चिन्ह वापरण्याबद्दल शिक्षा. 
कलम ४८३ :
दुसऱ्याने वापरले असेल तसे स्वामित्व चिन्ह नकली तयार करणे.  
 कलम ४८४ :
लोकसेवकाने वापरलेले चिन्ह नकली तयार करणे.
कलम ४८५ :
स्वामित्व चिन्ह नकली तयार करण्यासाठी कोणतेही साधन बनवणे किंवा कब्जात बाळगणे. 
कलम ४८६ :
नकली स्वामित्व चिन्हाने अंकित असलेला माल विकणे. 
कलम ४८७ :
ज्याच्या आत माल आहे अशा कोणत्याही पात्रावर खोटे चिन्ह करणे. 
कलम ४८८ :
अशा कोणत्याही खोट्या चिन्हाचा उपयोग करण्याबद्दल शिक्षा. 
कलम ४८९ :
क्षती पोचण्याच्या उद्देशाने स्वामित्व चिन्हाबाबत गैरफेर करणे. 
 कलम ४८९ अ :
चलनी नोटा किवा बँक नोटा नकली तयार करणे.
कलम ४८९ ब :
बनावट किंवा नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोटा खऱ्या म्हणून वापरणे. 
 कलम ४८९ क :
बनावट किंवा नकली चलनी नोटा किंवा बँक नोटा कब्जात बाळगणे.
कलम ४८९ ड :
चलनी नोटा किंवा बँक नोटा बनावट किंवा नकली तयार करण्यासाठी साधने किंवा सामग्री बनवणे किंवा कब्जात बाळगणे. 
 कलम ४८९ ई :
चलनी नोटा किंवा बँक नोटा यांसारखे दिसणारे दस्तऐवज बनवणे किंवा वापरणे.
 कलम ४९० :
सेवा संविदांच्या फौजदारीपात्र भंगाविषयी.
 कलम ४९१ :
असहाय व्यक्तीची देखभाल करणे व तिच्या गरजा पुरवणे यांबाबतच्या संविदेचा भंग.
 कलम ४९२ :
जेथे कर्मचाऱ्याला मालकाच्या खर्चाने नेण्यात येते त्या दूरच्या ठिकाणी काम करण्याच्या संविदेचा भंग.
 कलम ४९३ :
एखाद्या पुरुषाने कायदेशीर विवाह झाल्याचा समज लबाडीने निर्माण करून दांपत्यभावाने सहवास घडवून आणणे.
कलम ४९४ :
पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करणे. 
कलम ४९५ :
ज्या व्यक्तीबरोबर नंतरचा विवाह झाला असेल तिच्यापासून पूर्वीच्या विवाहाची वस्तु्स्थिती लपवल्याने तोच अपराध घडतो. 
 कलम ४९६ :
कायदेशीर विवाह न करता कपटीपणाने आपला विवाह संस्कार करून घेणे.
कलम ४९७ :
परगमन. 
कलम ४९८ :
गुन्हेगारी उद्देशाने विवाहित स्त्रीस भुरळ पाडुन नेणे किंवा पळवून नेणे किंवा अडकवून ठेवणे. 
कलम ४९८ अ :
एखाद्या स्त्रीच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी तिला क्रूर वागणूक देणे. 
कलम ४९९ :
अब्रुनुकसानी. 
कलम ५०० :
अब्रुनुककसानीबदल शिक्षा. 
कलम ५०१ :
अब्रुनुसानीकारक असल्याचे माहीत असलेले साहित्य छापणे किंवा कोरणे. 
कलम ५०२ :
अब्रुनुकसानीकारक साहित्य अंतर्भूत असलेला छापील किंवा कोरीव पदार्थ विकणे. 
कलम ५०३ :
फौजदारीपात्र धाकदपटशा. 
कलम ५०४ :
शांतताभंग घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे. 
 कलम ५०५ :
सार्वजनिक आगळीक होण्यास साधक अशी विधाने वरगर्गावर्गामध्ये शत्रुत्व द्वेषभाव किंवा दुष्टावा निर्माण करणारी किंवा वाढवणारी विधाने उपासनास्थान इत्यादी ठिकाणी केलेला पोटकलम (२) खालील अपराध.
कलम ५०६ :
फौजदारीपात्र धाकदपटशाबद्दल शिक्षा. 
कलम ५०७ :
निनावी संदेशाद्वारे फौजदारीपात्र धाकदपटशा. 
 कलम ५०८ :
एखादी व्यक्ती दैवी प्रकोपाचा विषय होईल असा तिचा समज करून देऊन घडवलेली कृती.
कलम ५०९ :
स्त्री विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार हावभाव किंवा कृती करणे. 
कलम ५१० :
नशापाणी केलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी केलेले गैरवर्तन. 
कलम ५११ :
आजीव कारावासाच्या किंवा अन्य कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेले अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्धल शिक्षा. 

You cannot copy content of this site